ANBI geregistreerd

De stichting Vrijwillige Thuiszorg Best Oirschot Son en Breugel, hierna te noemen : VTZ-BOS, is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan VTZ-BOS wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat of schenkt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de zorg voor langdurige en ernstig zieke mensen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor VTZ-BOS vindt u deze gegevens hieronder.          

Naam:                            Stichting Vrijwillige Thuiszorg Best-Oirschot-Son en Breugel

RSIN nummer:              807134636

Contactgegevens:        Secretaris: mevrouw S.M.M. Gondrie-Belt, Klabots 54, 5683 LK Best

Bestuurssamenstelling:

 Het bestuur van de stichting VTZ-BOS is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zitting van twee  termijnen.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: A. de Vos
Secretaris: mevrouw S.M.M. Gondrie-Belt
Penningmeester: de heer F.J.E.K.A. Olfers
Lid: E.J.M. van Dieten-van Woensel

Beleidsplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De ambities voor de komende periode zijn beschreven in het beleidsplan dat in 2014 is vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan wordt jaarlijks het Actiejaarplan samengesteld. Het beleidsplan en het actiejaarplan kunnen bij de secretaris worden opgevraagd.

Beloningsbeleid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De bestuursleden van VTZ-BOS ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Doelstelling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    De doelstelling van de stichting is omschreven in de statuten:

 Het inzetten van vrijwilligers in de thuissituatie en de verzorgingssituatie ter ondersteuning van de mantelzorg aan:

- Terminale patiënten

- Mensen met een chronische ziekte

- Mensen met dementie

- Andere zorgbehoevenden.

Binnen de regio omvattende, de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarlijks wordt een activiteitenplan samengesteld en geactualiseerd. Dit plan is op te vragen bij de secretaris van de stichting.

Financiële verantwoording:

De stichting is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij subsidies van de betrokken gemeenten, alsmede van het Ministerie van VWS. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.          De jaarrekening kan worden opgevraagd bij de secretaris van de stichting.